Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Bijlage I – Modelformulier voor herroeping

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Aanvullende overeenkomst : een overeenkomst waarbij de consument producten,

digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand

en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of

door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

 1. Bedenktijd : de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn

herroepingsrecht;

 1. Consument : de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband

houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

 1. Dag : kalenderdag;
 2. Digitale inhoud : gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 3. Duurovereenkomst : een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van

zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;

 1. Duurzame gegevensdrager : elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de

consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is

gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende

een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die

ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 1. Herroepingsrecht : de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te

zien van de overeenkomst op afstand;

 1. Ondernemer : de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale

inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

 1. Overeenkomst op afstand : een overeenkomst die tussen de ondernemer en de

consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop

op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten

van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van een of meer

technieken voor communicatie op afstand;

 1. Modelformulier voor herroeping : het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen

Europese modelformulier voor herroeping;

 1. Techniek voor communicatie op afstand : middel dat kan worden gebruikt voor het

sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in

dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

 

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer:

Marco ten Hoopen handelend onder de naam Ten Hoopen Wijnen

Ma-Vrij: 9:00 – 17:00

Email: info@champagne-ellner.nl met een reactietijd binnen 2 dagen

KvK-nummer: 58424547

Btw-identificatienummer: NL001406257B29

 

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en

op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

 1. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze

algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand

wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer

zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos

worden toegezonden.

 1. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van

het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze

algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking

worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige

manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit

redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten,

worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan

worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische

weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

 1. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of

dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van

overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige

voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest

gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden

geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

 1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden

producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd

om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als

de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe

weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke

vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

 1. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de

rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het

moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de

daarbij gestelde voorwaarden.

 1. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de

ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van

het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is

bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

 1. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende

technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische

overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument

elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen

in acht nemen.

 1. De ondernemer kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de

consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en

factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op

afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de

overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of

aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 1. De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud

aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze

door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een

duurzame gegevensdrager, meesturen:

 1. het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten

terecht kan;

 1. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht

gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het

herroepingsrecht;

 1. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 2. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud;

voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling,

aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

 1. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur

heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;

 1. indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 2. In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing

op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1. De consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product

gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen

ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping,

maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.

 1. De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument, of een vooraf

door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft

ontvangen, of:

 1. als de consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag

waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft

ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hier voorafgaand aan het

bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere

producten met een verschillende levertijd weigeren.

 1. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de

dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of

het laatste onderdeel heeft ontvangen;

 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde

periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste

product heeft ontvangen.

Bij diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd:

 1. De consument kan een dienstenovereenkomst en een overeenkomst voor levering van

digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende minimaal 14

dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument

vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en)

verplichten.

 1. De in lid 3 genoemde bedenktijd gaat in op de dag die volgt op het sluiten van de

overeenkomst.

Verlengde bedenktijd voor producten, diensten en digitale inhoud die niet op een materiële

drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1. Indien de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het

herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de

bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de

vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.

 1. Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument

heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke

bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument die

informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de

verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is

om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het

uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en

inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.

 1. De consument is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die

het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan

toegestaan in lid 1.

 1. De consument is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de

ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk

verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en kosten daarvan

 1. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de

bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere

ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.

 1. Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde

melding, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een

gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden

het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in

acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.

 1. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien

redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de

ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

 1. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het

herroepingsrecht ligt bij de consument.

 1. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als

de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de

ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor

terugzending niet te dragen.

 1. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de

verrichting van de dienst of de levering van gas, water of elektriciteit die niet gereed

voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt

tijdens de bedenktijd, is de consument de ondernemer een bedrag verschuldigd dat

evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer is nagekomen

op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de

verbintenis.

 1. De consument draagt geen kosten voor de uitvoering van diensten of de levering van

water, gas of elektriciteit, die niet gereed voor verkoop zijn gemaakt in een beperkt

volume of hoeveelheid, of tot levering van stadsverwarming, indien:

 1. de ondernemer de consument de wettelijk verplichte informatie over het

herroepingsrecht, de kostenvergoeding bij herroeping of het modelformulier voor

herroeping niet heeft verstrekt, of;

 1. de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of

levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft

verzocht.

 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van niet

op een materiële drager geleverde digitale inhoud, indien:

 1. hij voorafgaand aan de levering ervan niet uitdrukkelijk heeft ingestemd met het

beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd;

 1. hij niet heeft erkend zijn herroepingsrecht te verliezen bij het verlenen van zijn

toestemming; of

 1. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 2. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende

overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische

wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een

ontvangstbevestiging.

 1. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele

leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde

product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument

hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen,

mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de

consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip

eerder valt.

 1. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument

heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling

is kosteloos voor de consument.

 1. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de

goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de

duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht,

maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van

de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de

financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de

herroepingstermijn kunnen voordoen;

 1. Overeenkomsten die gesloten zijn tijdens een openbare veiling. Onder een openbare

veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of

diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk

aanwezig is of de mogelijkheid krijgt persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder

leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de

producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;

 1. Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:
 2. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de

consument; en

 1. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de

ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;

 1. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten van

personenvervoer;

 1. Dienstenovereenkomsten voor terbeschikkingstelling van accommodatie, als in de

overeenkomst een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien en anders dan

voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten en catering;

 1. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, als in de overeenkomst een

bepaalde datum of periode van uitvoering daarvan is voorzien;

 1. Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet

geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of

beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd

zijn;

 1. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 2. Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet

geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is

verbroken;

 1. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere

producten;

 1. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van de

overeenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en

waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop

de ondernemer geen invloed heeft;

 1. Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, waarvan de

verzegeling na levering is verbroken;

 1. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 2. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:
 3. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de

consument; en

 1. de consument heeft verklaard dat hij hiermee zijn herroepingsrecht verliest.

 

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de

aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als

gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

 1. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de

prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de

ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze

gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen

richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn

alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 1. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn

alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

 1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
 2. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de

dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de

overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van

deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de

overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien

overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is

voor ander dan normaal gebruik.

 1. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra

garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op

grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de

ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 1. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens

toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde

rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is

in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in

ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de

beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar

heeft gemaakt.

 1. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is

vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch

uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is

overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling

niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument

hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument

heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht

op eventuele schadevergoeding.

 1. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument

betaald heeft onverwijld terugbetalen.

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer

tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de

ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is

overeengekomen.

 

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, opzegging en verlenging

Opzegging:

 1. De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die

strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of

diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen

opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 1. De consument kan een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt

tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten,

te allen tijde tegen het einde van de bepaalde duur opzeggen met inachtneming van

daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één

maand.

 1. De consument kan de in de vorige leden genoemde overeenkomsten:

o te allen tijde opzeggen en niet beperkt worden tot opzegging op een bepaald

tijdstip of in een bepaalde periode;

o tenminste opzeggen op dezelfde wijze als zij door hem zijn aangegaan;

o altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf

heeft bedongen.

Verlenging:

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld

afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, mag niet

stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde duur.

 1. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is

aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen en

tijdschriften stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie

maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de

verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld

afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde duur

worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn

van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de

overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren

van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.

 1. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld ter kennismaking afleveren van

dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement)

wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch na afloop van de proef- of

kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een

jaar de overeenkomst te allen tijde met een opzegtermijn van ten hoogste één maand

opzeggen, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van

de overeengekomen duur verzetten.

 

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden,

dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14

dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn

binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst

tot het verlenen van een dienst, vangt deze termijn aan op de dag nadat de consument

de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.

 1. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag de consument in algemene

voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%.

Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden

aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de

bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde

betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.

 1. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze,

nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de

consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn

betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze

14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd

en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke

incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15%

over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en

5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten

voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en

behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat

de consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven

worden ingediend bij de ondernemer.

 1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen

gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar

langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14

dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de

consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 1. Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het

indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil

dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene

voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten

nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige

wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op

een duurzame gegevensdrager.

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt

herroepen)

 • Aan: [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 • Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 • Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]
 • [Naam consumenten(en)]
 • [Adres consument(en)]
 • [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt

ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.